Tfn: 076 168 27 83

Aktuellt

Hej/Aslamo-Alakum alla föräldrar

” Förskolan Molekylen har samarbeta med Falköping o Skövde Kommun. Vi har egenkö ”

Just nu vi har ej lediga platser.

Ni är välkommen att ställa barn i kö via Skövde o Falköping kommun. Förskolan Molekylen bjuder på hämtning och lämning grattis i Skövde.

Vi söker förskollärare till våren förskolor, välkommen med CV

        

Välkommen till oss!

Barn föds nyfikna, i de tidiga åldrarna hinner de utforska och upptäcka det en vuxen forskare aldrig hinner med under sitt vuxna forskarliv. Vi tror på barnens forskande instinkt och kunskapstörst och att det måste tas tillvara på samt uppmuntras, för att sedan vidareutvecklas i vuxenlivet.

Förskolan molekylen är en förskola med både barnen och pedagoger som kommer från olika etniska och kulturella bakgrunder. Här vill vi att alla ska känna sig trygga, trivas och respekteras oavsett vilka förutsättningar de har. Vi är medvetna och stolta att den kulturella mångfalden vi har är en av våra styrkor och tillgång till vårt arbetsmål så att vi kan bli en interkulturell verksamhet. Därför att har vi valt interkulturell inriktning på förskolan molekylens verksamhet. I enlighet med Läroplan, lpfö 18 (Skolverket, 2018, s. 9) ingår det i förskolans uppdrag att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen. Detta är en utgångpunkt i vårt pedagogiska arbete som betyder att förskolans medvetenhet om det egna kulturarvet och förskolans delaktighet i andras kulturer, bidrar till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in andras villkor och värderingar. Detta för att varje barn ska känna sig delaktig i sin egen kultur och samtidigt respekterar andras kulturer.

Med flerspråkiga förskollärare och pedagoger som förskolan molekylen redan har, kan vi ge barn större möjligheter till att få utvidgat förståelse kring olika sociala och kulturella bakgrunder utifrån olika infallsvinklar som påverkar barns utveckling och lärande på ett positivt sätt. Detta leder till att förskollärare/pedagoger är mer beredda att skapa interkulturella miljöer och inlärningsupplevelser där alla barn känner sig accepterade och får det stöd barnet behöver för sin utveckling och sitt lärande på bästa sätt. Interkulturellt pedagogiskt arbete handlar om att uppmärksamma olikheter och skillnader och därmed ökar barns kulturförståelse och kulturkompetens som i sin tur bidrar till att minska diskriminering och kränkande behandling. Därför har vi valt att arbeta med interkulturell i förskolan molekylens verksamhet och detta sätt är avgörande för att ta itu med rättvisefrågor hos barn. Vi vill främja interkulturalitet i förskolan genom att utveckla en respektfull miljö där individer från olika kulturer interagerar med varandra.

Vår förskola är öppen för alla barn och vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet i anpassade lokaler. Vi har ny lekutrustning på vår lekplats och stora ytor för barnen att leka på. Förskolan Molekylen Falköping  består av tre avdelningar, Protoner 1-2 , Neutroner för barn mellan 2-3 år och Elektroner för barn 3-5 år. Avdelningarna blandas under gemensamma aktiviteter som temaarbeten, utflykter och studiebesök. Grupperingar av barnen syftar till att utveckla det pedagogiska arbetet och vidga varje barns unika möjlighet till full utveckling. Förskolan Molekylen i Skövde har vi två barn grupper mellan 1-3 och 3-5 års ålder barn.

Välkommen till oss!

Forskolan Molekylen ©2014